-

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: T.J. Maagdenberg
BIG-registraties: 19022615416
Basisopleiding: arts
AGB-code persoonlijk: 95007609
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Psychotherapie Maagdenberg
E-mailadres: psychotherapie_maagdenberg@soverin.net
KvK nummer: 14128544
Website: www.ptm-psychotherapie.nl
AGB-code praktijk: 94057587
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Aandachtsgebieden: persoonlijkheidsstoornissen, dissociatieve stoornissen, burn out, posttraumatische klachten, hoogbegaafdheid.
Behandelvorm: persoonsgerichte experientiele psychotherapie.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: T.J. Maagdenberg
BIG-registratienummer: 19022615416
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en), collegapsychologen en -psychotherapeuten
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
J. Wijnhoven, huisarts BIG 19025056401
F. Keyers, GZ-psycholoog BIG 69050746925
J. Janmaat. psychotherapeut BIG 29021779201
A. Timmerman, psychotherapeut BIG 19058898816
E. Vader, psychotherapeut BIG 69916622916
Psynet Midden Limburg (samenwerkingsverband)
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
diagnose
consultatie
medicatie
(door)verwijzing
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Huisartsenpraktijk/-post
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: de vigerende protocollen hier reeds in voorzien.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.ptm-psychotherapie.nl
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: www.ptm-psychotherapie.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.psychotherapie.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Piet de Boer
onafhankelijk klachtenfunctionaris van de NVP
tijdens kantooruren bereikbaar via 06-81941801
e-mail: klachten@psychotherapie.nl
Link naar website:
www.psychotherapie.nl
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
klachtencommissie NVP
Link naar website:
www.psychotherapie.nl
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Drs. F.M.J. Keyers
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.ptm-psychotherapie.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De cliënt kan zich telefonisch of per e-mail aanmelden. De aanmelding wordt door T. Maagdenberg persoonlijk ontvangen en beantwoord.
De intake wordt door T. Maagdenberg gedaan, en is in principe meteen de start van de behandeling (door T. Maagdenberg).
Overige communicatie gebeurt door T. Maagdenberg en kan telefonisch, per e-mail of schriftelijk plaatsvinden.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: T. Maagdenberg
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
- de verwijzend huisarts/specialist (indicatiestelling)
- intervisiegroepen (eventueel aanscherpen diagnostiek)
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: T. Maagdenberg
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: T. Maagdenberg
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Gezamenlijk met de cliënt opstellen van een behandelplan; evaluaties gedurende de behandeling;
terugkoppeling n.a.v. door de cliënt ingevulde vragenlijsten (monitoren therapieproces).
Uitnodigen van naastbetrokkenen wanneer dit relevant lijkt voor de behandeling, of wanneer de cliënt dat wenst.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Evaluatie behandelplan, monitoring van het therapieproces middels online vragenlijsten (QIT online), tevens ROM.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
6 maanden
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Systematisch middels QIT online (WAV, sbl, sbl+)
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: T. J. Maagdenberg
Plaats: Susteren
Datum: 12-02-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja